27-11-2017

Fiddling around, Taste the sound


English scroll down

Om Masala op smaak te brengen, heb je een viool nodig. Als violist heb ik nog steeds de eer – cfr. het artikel van vorige keer – om dit als vaste koen bij de gelijknamige band te doen. Om te illustreren hoe hars en haar smaakt als je Masala klaarmaakt, ga ik dieper in op de betekenis van – en mijn bintenis met – het woord ‘koen’. Maar je kan ook gewoon de nieuwste clip van Masala bewonderen!

 • Koen betekent dapper en werd in de Middeleeuwen reeds als eigennaam gebruikt in de Lage Landen. Van de heroïsche hertog Koenraad van Mazovië (1188 – 1247) wordt vermoed dat hij een zogenaamde Masaliaen was, én, dat het groenten- en viooltjesrijke land waarover hij heerste waarschijnlijk Masalia was en dus nooit heeft bestaan, althans niet in de vier dimensies die wij kennen. Meer over Masalia hier.
 • Andries, mijn eigennaam, betekent ook dapper en stamt zelfs af van het oudere Grieks (ανδριζω). Als een koene ridder ga ik met scherpe messen groenten te lijf om zo het oeroude Masaliaense recept nieuw leven in te blazen: bekijk de clip !
 • Maar ‘koen’ klinkt ook hetzelfde als het Engelstalige scheldwoord ‘coon’ en betekent zoiets als ‘oen’. Dit ietwat in onbruik geraakte woord, werd gebruikt om mensen van een ander ras die zich – enigszins excentriek – gedroegen als mensen van hetzelfde ras (bv. een Aboriginal die zich gedroeg als blanke of een Masaliaen die zich gedroeg als mens) uit te schelden.
 • Tijdens concerten en op repetities gedraag ik me als violist soms als Masaliaen om duidelijk te maken wat Masaliaenen zijn en waar ze vandaan komen. Mijn mede-muzikanten hebben dan het woord ‘coon’ op het puntje van hun tong, maar ze slikken het in. Of dat ik echt uit Masalia kom, mag u komen ontdekken op één van onze concerten of bij het beluisteren van ons album... English
Reason of a good Masala, is to season it with a bit of violin. As a violinist I still have the honour – cfr. the last article – to be the lasting coon of the band Masala. To illustrate how rosin and hair flavours Masala, I go deeper into the meaning of the word ‘coon’. For the ones who don’t like reading, clarification is offered by our spellbounding clip!


 • Masala comes from Flanders where ‘coon’ means ‘brave’ and is written ‘koen’. In the Middle Ages many nobles where named after the infamous duke Koenraad of Mazovia (1188 – 1247) of whom historians speculate that he was a Masalian, and, that his vegetable- and violinrich land was Masalia and therefore never existed, at least not in our four dimensions. More about Masalia here.
 • Andrew, my first name, also means ‘brave’ and even originates from ancient Greeks (ανδριζω). As a brave knight, armored with sharp knives, I attack vegetables to breathe new life into an age-old recipe from Masalia: look at the clip !
 • But – as we know – ‘coon’ is also used to insult and refers – often misplaced – to an eccentric or undignified rustic person, for example a Tibetan monk who tries to be cool by using English slang and dancing gangnam-style, or, a Masalian who dresses and acts like a human, like Koenraad of Mazovia.
 • During concerts and rehearsals I often act as a coon to explain what (or who) Masalians are and where they come from. In these circumstances people think I am a Masalian myself. To discover whether this is true, you should come, see and hear with your own eyes and ears one of our coming concerts or listen to our album... 

12-10-2017

De www.AndriesBaele.Com Back - Webpage of a Belgian Jazzviolinist

For English scroll down

Sinds mijn laatste schrijven, werd het muzikale leven een pedagogisch streven. Mijn lesopdracht als muziekleerkracht – bij Class & Jazz en Muzikamanto – boeide menig mens en groeide gestaag door een stijgende vraag nu met de start van het nieuwe schooljaar. De rust keert stilaan weder, de routine doet haar werk. Ik kan terug aan de slag met stok, vedel en kist als improviserende violist.

Doch, mijn comeback ving in “stilte” reeds aan met de opname van een album van SoFie Jacobs en een clip van Masala. Maar, mijn retour kondig ik nu “luidkeels” aan met een eigen, nieuwe webstek, waarvan ik hoop dat u ze nog even bekijkt na het lezen van bovenstaande, bewust kortgehouden, relaas: www.andriesbaele.com .
English
Since my last writings, musical life came into strife with my pedagogical aspire. As a musicteacher – with Class & Jazz and Muzikamanto – I succeeded to captivate many students and now, with the start of the new schoolyear, schedules are full. Peace returns once more, routine does it’s work. Finally, I’m back on track with bow, fiddle and coffin as an improvising jazzviolinist.

Actually, my comeback started already in “silence” with recordings of SoFie Jacobs’ album and a teaser of Masala. But hereby, I announce my retour “aloud” with my own, freshly made webpage: www.andriesbaele.com .  


17-04-2016

Jazz-, Pop- en Folkviool op de Middelbare School

'Ken' of 'ben' jij een vioolspelende tiener die ervan droomt om de middelbare school te combineren met zijn/haar passie voor muziek? Dan is de kunsthumaniora van Turnhout iets voor jou. Het is - naast Antwerpen - de enige Belgische kunsthumaniora waar je klassieke, jazz-, pop-, rock- en folkviool kan volgen. Je krijgt er kansen aangeboden om de muzikant te worden die jij wil zijn. Voor mij is het een muzikale broeikast van creatieve projecten met een jong, enthousiast en straf leerkrachtenteam.  

Twee leerlingen van me studeren verder: Myrna Mens studeert jazzviool aan het conservatorium van Antwerpen, en, Oscar Beerten is recent toegelaten tot de Musikhögskolan in Malmö (Zweden) voor wereldmuziek. 

Ben je benieuwd naar alle muzikale vakken die je krijgt, klik hierDeze opleiding is gericht op doorstroming naar het hoger muziekonderwijs, maar de algemene vorming is sterk genoeg om ook andere universitaire- of hogeschoolopleidingen te volgen. 

Binnen de opleiding Muziek moet je kiezen tussen de richting Klassieke Muziek of Jazz & Lichte Muziek (JALM). De twee richtingen komen samen binnen grote en kleine, leerrijke projecten waarin we met z’n allen op verschillende podia laten zien waar we een heel jaar aan werkten. Het samen musiceren staat ten allen tijde centraal, schept een gezonde en toffe teamgeest en helpt de leerlingen zichzelf te ontplooien. Kijk hier maar eens naar:
Het is vast en zeker meegenomen om met muzikale voorkennis deze opleiding te starten. Om deze voorkennis te peilen, organiseren we een geschiktheidsproef – waaruit zal blijken of je de opleiding kan starten - en kennismaking met onze vakleerkrachten. 

07-04-2015

Stage voor Strijkers - Summercamp for Strings

English scroll down...

Laurel & Hardy's Holiday on Strings heet de zomerstage die ik, in samenwerking met celliste Carla Van Geel, organiseer van 3 augustus tot en met 7 augustus 2015. Violisten, altviolisten, cellisten en contrabassisten (swingbass en walking bass-lessen) welkom!

Laurel & Hardy zijn bij ons beter bekend als Den Dikke & Den Dunne, twee komische figuren uit stille films. Typisch voor deze films uit het interbellum* waren het zwart/witte beeld, de afspeelsnelheid lag hoger dan in realiteit, het acteerwerk was mime** en de muziek werd live - in levende lijve - in de bioscopen*** gespeeld!

* Interbellum: op de stage voor strijkers zullen we voornamelijk muziek maken die eigen was aan de periode tussen de twee Wereld Oorlogen (1918 - 1940) in de Verenigde Staten: Leroy Anderson, Charlie Chaplin (ook hij schreef muziek ;°), Scott Joplin, George Gershwin, Cole Porter, ... Klik hier voor meer informatie over de inhoud.
** Mime: ook wel 'kunst van de stilte' genoemd, is een uitbeeldende vorm van acteren. Stanley Laurel & Oliver Hardy - net als Charlie Chaplin en Buster Keaton - waren meesters der mime. De eerste geluidsfilms werden gemaakt eind jaren '20.
*** Live in de bioscopen: strijkinstrumenten in het bijzonder halen meer dan muziek uit hun snaren. Gekke, griezelige, grappige, groovende, glazige, ... geluiden zullen dienen om tijdens het strijkerskamp de stille, zwart/wit films van een live-geluidstrack te voorzien.

Website: www.zomerstagekempen.be
For questions and information click here.Laurel & Hardy's Holiday on Strings is a summercamp for stringplayers from the 3th till the 7th of August 2015, under the direction of Carla Van Geel and me. You're welcome if you play violin, alto, cello or double bass (swingbass and walking bass-lessons)!

Laurel & Hardy are two comic, silent movie figures. Caracteristics for these movies from the interbellum* were the black/white images, a playback speed that was faster than reality, the acting was mime** and the music was played live - in real time - in theatres***!

* Interbellum: on this stringcamp we 'll mainly make music from the era between World War I and World War II (1918 - 1940) in the United States: Leroy Anderson, Charlie Chaplin (yes, he wrote music ;°), Scott Joplin, George Gershwin, Cole Porter, ... Click here for more information on content (Dutch!).
** Mime: also called 'art of silence', is a form of acting with lots of gestures instead of spoken words. Stanley Laurel & Oliver Hardy - as Charlie Chaplin and Buster Keaton - were master of mime. The first talkies - spoken movies - were made in the late twenties.
*** Live in theatres: especially stringinstruments are able to extract more than music from their strings. Crazy, creepy, funny, groovy, glassy, ... sounds will add a soundtrack to the silent, black/white movies on our summer stringcamp.

Website: www.zomerstagekempen.be
For questions and information click here.

17-03-2015

A Brave New Album - Een Heerlijk Nieuw Hoorspel

English scroll down...

Het Engelstalige hoofd van dit artikel verwijst naar het quasi gelijknamige boek 'A Brave New World', maar heeft er allerminst voeling mee. Het betreft mijn allernieuwste album 'March Of The Masalians' dat op 29 maart 2015 wordt voorgesteld in De Movri. Het album beschreef ik reeds in een vorig artikel en kan u bestellen via:
Het Nederlandstalige hoofd van dit artikel verwijst echter naar de kersverse show die Masala ontwierp om haar album gestalte te geven. Deze muzikale show, met veel knowhow en 'wow', met vleugjes theater, dans, mime en andere kunstvormen, wordt gepresenteerd op 29 maart 2015 in De Movri. Meer informatie vind u terug op de website van Masala

De viool en haar bespeler hebben een prominente rol in de show van Masala, een mix van stijlen/culturen, kunstvormen, emoties, ... 
 • Viooltechnieken uit verschillende uithoeken van de wereld (en ook enkele buitenaardse viooltechnieken, want de Masaliaenen zijn tenslotte niet van deze wereld) worden met elkaar gecombineerd: Swingende boogtechniek, Chinese glissando's, Ierse en Oost-Europese ornamenten, scheuren zoals in Rockmuziek, Klassieke vibrato, Bluegrass-grooves, Natuurtonen, ... 
 • De violist ontpopt zich daarnaast ook als acteur en mime-speler. Net zoals de andere Masaliaenen neemt hij verschillende instrumenten ter hand en zingt de ziel uit zijn lijf. 


The English head of this article refers to the quasi similar book 'A Brave New World', but has no connection to it. The head concerns my newest album 'March Of The Masalians' that is presented the 29th of March 2015 in De Movri. I described the album in a previous article and one can order it via:
The Dutch head of this article means 'A Ravishing Radio Play' and refers to Masala's show. This musical show, with a lot of knowhow and 'wow', with shades of theatre, dance, mime and other artforms, is presented the 29th of March 2015 in De Movri. More information: www.masalamusic.be

The violin and her player have a prominent role in Masala's show, a mix of styles/cultures, artforms, emotions, ... 
 • Violintechniques originating from all over the world (and from outer space, 'cause Masalians are after all not from this world) are put together: Swinging bowtechniques, Chinese glissando's, Irish and Eastern-European ornaments, howling as in Rock, Classical vibrato, Bluegrass-grooves, Natural harmonics, ...
 • Besides his violin, the player handles other instruments and sings together with other bandmembers of Masala. Repeatedly he changes into an actor or performs the 'art of silence'.